Hippo Tours CSS Sprite

Hippo Tours Rejsebetingelser

Rejsebetingelser for Hippo Tours

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.hippotours.dk, tilbud, faktura og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og HippoTours.

Arrangement

Vore rejser er arrangeret i samarbejde med lokale arrangører med vægt på, at du får en god og sikker rideoplevelse.

Tur programmerne er udarbejdet på de seneste oplysninger. Da ride rejser foregår i naturen og følgelig er underlagt naturens luner og skiftende lokale forhold kan der forekomme ændringer i programmet, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden og for at skabe den bedst mulige oplevelse for hest og rytter.

Det er den lokale arrangørs ansvar og suveræne ret at tilpasse turen til ændrede forhold, så den kan gennemføres fuldt forsvarligt og mest hensigtsmæssigt for ryttere og heste.

Tilmelding

Hippo Tours betragter aftalen som indgået og bindende, når du har betalt depositum som angivet i den faktura, der fremsendes ved rejsebestilling.

Ved din indbetaling af depositum bekræfter du samtidig at have læst og accepteret vore ”rejsebetingelser for Hippo Tours” og at fakturaen og medfølgende dokumenter beskriver den bestilte ydelse.

Det forventes endvidere, at du er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

Depositum

Der betales et depositum på 25 % af rejsens pris, dog min 1.500 kr. for rejser inden for Europa og min 2.500 kr. for rejser til resten af verden, senest 4 dage efter modtagelse af faktura. Sammen med depositum betales evt. afbestillingsforsikring.

Depositum kan være højere for visse ture, og det vil fremgå af turbeskrivelsen på hjemmesiden og af fakturaen.

Sker tilmelding mindre end 60 dage før afrejse betales hele rejsens pris senest 4 dage efter modtagelse af faktura.

Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen.

Såfremt fristen for indbetaling overskrides, bortfalder Hippo Tours leveringspligt.

Efter indbetalt restbeløb vil voucher og evt. øvrige rejsedokumenter blive fremsendt ca.10 dage før turstart eller efter aftale.

Rejsens pris

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål.

Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standard dobbeltværelser.

Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse.

Lokale skatter og afgifter

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris.

Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter.

Du har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

Aftaler om specifikke ydelser

Samtlige aftaler om specifikke ydelser - f.eks. om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal - for at have gyldighed - fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne.

Ændringer

For enhver ændring mere end 20 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på 500 kr., såfremt vi kan bekræfte, at ændringen er mulig.

Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Såfremt et pakkearrangement eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

Afbestilling

Afbestillingsforsikring kan ikke refunderes.

Afbestiller du mere end 60 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling mellem 60 dage og 45 dage før afrejse udgør afbestillingsgebyret 50 % af rejsens pris (dog minimum depositum).

Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejsen er den fulde pris for rejsen tabt.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og fremgå af turbeskrivelsen eller blive oplyst ved reservationen.

Afbestilling af en rejse skal ske skriftligt (brev eller mail) for at være gyldig.

Afbestillingsforsikring

Forsikringsforhold er alene dit ansvar.

Det anbefales at du overvejer, om du skal tegne en afbestillingsforsikring eller du er dækket i forvejen.

Afbestillingsforsikringen skal betales sammen med rejsens depositum og kan kun tegnes i forbindelse med køb af rejsen.

Ansvar ved deltagelse i riderejser

Ridning er en farlig sport, der ofte er fysisk krævende, finder sted i terrænet og under skiftende vejrforhold.

Deltagelse i vore riderejser sker på dit eget ansvar.

Det forudsættes, at du på rejsen og på rideturene optræder ansvars- og hensynsfuldt og retter dig efter guidernes og vore repræsentanters anvisninger.

Det er ligeledes dit ansvar at give en retvisende vurdering af dine rideevner ved tilmelding via vort gradueringssystem og tilmelde dig en rejse, der ligger inden for din fysiske formåen.

Det er endvidere dit ansvar at meddele os, hvis der sker ændrede forudsætninger i dine og dine evt. medrejsendes forhold efter bestilling af rejsen, der kan have betydning for din/jeres deltagelse i rejsen; eksempelvis opstået sygdom eller graviditet.

Rejseforsikring

Du er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs i rejsen.

Rejser du uden for det blå EU sundhedskorts dækningsområde skal du være i besiddelse af en rejseforsikring, der dækker, hvis du får brug for lægebehandling, medicin, hospitalsophold og hjemtransport.

Rejser du i områder, hvor sundhedskortet dækker anbefaler vi, at du tegner en ekstra forsikring, der dækker hjemtransport.

De nordiske lande har en gensidig aftale om at hjemtransport også er dækket.

Dine pligter

Det er din og dine evt. medrejsendes eget ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse.

Det er ligeledes dit ansvar umiddelbart efter modtagelse af faktura og rejsedokumenter, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte.

Hippo Tours påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre.

Specielt om flybilletter

Flyrejse indgår som regel ikke i vore pakkerejser.

Vi samarbejder med Jysk Rejsebureau, som gerne hjælper med dine flybookinger. Jysk Rejsebureaus rejsebetingelser er gældende vedrørende de bookinger, du foretager gennem dem.

Pas og visum

Oplysninger om specielle forhold vedrørende pas og visum fremgår af turbeskrivelsen.

Oplysningerne gælder kun danske statsborgere. Er du statsborger i et andet land bør du undersøge hvilke krav der er gældende for rejsende fra dit land.

Vær opmærksom på, at visumregler kan ændres mellem bestillings- og afrejsetidspunktet, og at det alene er dit ansvar at have gyldigt visum ved afrejse.

Vær også opmærksom på, at der ofte stilles visumkrav i forbindelse med transit.

Vaccinationer

Vi oplyser som oftest om vaccinationskrav, men ikke nødvendigvis om øvrig anbefalet sygdomsforebyggelse. Krav og anbefalinger kan ændres og du bør derfor altid konsultere egen læge eller rejsemedicinsk klinik i forbindelse med vaccination og anden sygdomsforebyggelse

Overdragelse af rejsen

Overdragelse af rejsen til en anden person er ofte mulig forudsat at den, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige betingelser for gennemførelse af rejsen, herunder min. alder og mindst samme niveau vedrørende ride erfaring.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v.

Har du ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted for turens begyndelse eller hjemrejse, eller kan du ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Hippo Tours ret til at beregne sig den fulde pris for rejsen.

Hvis du udebliver fra dagsprogrammet eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Reklamationer under rejsen

Reklamationer under rejsen skal fremsættes omgående til Hippo Tours direkte og til den lokale arrangør, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for dig.

Du skal sikre dig bevis for, at du har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Hippo Tours.

Manglende reklamation og bevis herfor vil medføre tab af retten til senere erstatning.

Krav om erstatning angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Hippo Tours i hænde senest 14 dage efter hjemkomst.

Kan en reklamation ikke løses til din tilfredshed, kan du indbringe den for Pakkerejseankenævnet, www.pakkerejseankenaevnet.dk. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@hippotours.dk. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Hippo Tours ansvar

Hippo Tours er som teknisk arrangør ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. turbeskrivelser på www.hippotours.dk og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Hippo Tours.

Hippo Tours påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der er indgået mellem et andet rejsebureau/en anden rejsearrangør og dig om køb af flyrejsen eller andre dele af rejsen.

Hippo Tours påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

HippoTours påtager sig i intet tilfælde ansvar for helt eller delvist ødelagt, stjålet eller på anden måde bortkommet eller tabt bagage.

Hippo Tours' ændringer/aflysninger

Hippo Tours forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis du herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.

Hippo Tours kan med min 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse, såfremt der ikke er tilmeldinger nok eller udefra kommende forhold nødvendiggør aflysning.

Såfremt Hippo Tours ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens du herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Priserne er baserede på de ved bestillingen gældende afgifter, tariffer og gebyrer på visse tjenesteydelser.

Hippo Tours forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, der er anvendt ved beregning af rejsens pris eller andre forhold, som Hippo Tours ikke kan/har kunnet tage højde for. En prisændring vil blive meddelt snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Prisen vil max kunne stige med 10 % af rejsens pris.

Bemærk: Hippo Tours har endnu aldrig foretaget ændringer i rejsens pris med afsæt i ovenstående bestemmelser

Valutakurser og prisændringer

En aftale er en aftale også når det gælder rejsens pris. Vi påtager os kursrisikoen og vil ikke efter aftalens indgåelse fortage ændringer i prisen som følge af valutakurs ændringer.

Lovvalg og værneting

Ethvert krav overfor Hippo Tours behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Hippo Tours' rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk.

Rejsegarantifonden

Vi er medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnummer 1856.

Øvrige betingelser

Hippo Tours’ rejser gennemføres i henhold til lov om pakkerejser tiltrådt af Forbrugerrådet. Der tages almindelige forbehold for trykfejl på hjemmesiden

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Se Privatlivs- og Cookiepolitik
Nej tak
Accepter cookies
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hjemmeside

ASPSESSIONID# - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

CookieSafe - 6 måneder

Indeholder en sikker kopi af udvalgte 3. parts cookies, så de ikke går tabt, hvis de bliver fjernet af browseren.

Cookie-indstillinger

cookiebar - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-indstillinger, samt om betingelser er blevet accepteret.

Chat

__zlcmid - 1 år

Bruges af Zopim chatten til at identificere den besøgende på tværs af sider under en chat-session.

zte# - Slettes når browseren lukkes

Gemmer et Zopim Live Chat ID der genkender en enhed fra besøg til besøg og i løbet af en chat session.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - 1 dag

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

collect - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adværd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingskanaler.

Facebook Pixel

fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - op til 2 år

Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning. Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Slettes når browseren lukkes

Anvendes af Google AdWords til at vise annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil være interesseret, baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af hjemmesider.

ads/user-lists/# - Slettes når browseren lukkes

Ukendt.

Google Doubleclick

test_cookie - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at tjekke om browseren understøtter cookies.

IDE - 2 år

Anvendes til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.